Skaitmeninių pokyčių bangą gaudo ir Lietuvos verslo vadovai /Lithuanian business executives are chasing the wave of digital change

in Business
Blogas

Ar jau pastebėjote, kaip greitai pradėjo keistis verslas, jo aplinka ir taisyklės? Jei ne, lieka tikėtis, kad to nepastebėjo ir konkurentai, o jūs dar galite sėkmingai prisitaikyti ir išnaudoti naujas galimybes. 

“Jei anksčiau per metus mūsų kompanijoje būdavo vienas pokyčio projektas, dabar vienu metu vyksta 3-4 tokie projektai”, – apie pastangas neatsilikti nuo technologinių, reguliacinių pasikeitimų pasakoja Božena Petikonis-Šabanienė, tarptautinės personalo sprendimų kompanijos “Manpower” vadovė Lietuvai ir Latvijai.

Jos žodžiais, neatsilikti padeda nuolatinis informacijos analizavimas, naujų procesų, tendencijų žinojimas, o visa tai pavirsta į suformuluotus konkrečius darbus, būtinus suvaldyti pokyčiams.

“Dabar pasaulinės tendencijos vadovavimo srityje į Lietuvą ateina greičiau – per 12-18 mėnesių. Žinoma, su savo vietiniais niuansais, susijusiais su skirtinga ekonomikos raida, nevienodu verslo sektorių išsivystymu”, – sako pašnekovė.

Anot jos, greičiausiai prisitaiko tarptautinių kompanijų atstovybės, o vėliau, verčiami rinkos, ima keistis ir vietos verslai.

Taigi, kokias pagrindines tendencijas vadovavimo srityje kuria verslo skaitmenizacija ir ką vadovams derėtų bent žinoti?

Jei 80% visų vadovo kompetencijų, reikalingų sėkmingam darbui, vis dar išlieka tos pačios, tai likę 20% susiję su šiam laikmečiui būtinais gebėjimais, kurie anksčiau nebuvo tokie reikalingi, rodo “ManpowerGroup” 2017 metų tyrimas apie verslo skaitmenizaciją ir kaip vadovams ją sėkmingai išnaudoti.

Tarp šių kritinių kompetencijų yra gebėjimas įgalinti komandos talentus, išdrįsti lyderiauti ir sugebėti paspartinti pokyčius užtikrinant tvarią verslo raidą.

“Ši kompetencijų transformacija Lietuvoje jau vyksta. Pavyzdžiui, mūsų klientai paslaugų centrai diegia automatizavimo sprendimus, pertvarko organizacijos struktūrą, kad galėtų sparčiau reaguoti į pasikeitimus”, – pasakoja pašnekovė.

Kaip minėta, iš užsienio atkeliaujančios tendencijos Lietuvoje susiduria su vyraujančiu vietinių vadovų darbo stiliumi.

B. Petikonis-Šabanienė sako, kad Lietuvoje verslo savininkai dažnai skundžiasi, kad vadovams trūksta verslumo, iniciatyvos vykdyti pokyčius, drąsos rizikuoti, eiti greičiau ir toliau.

Savo ruožtu daugeliui Lietuvos verslo vadovų būdingas menkas pasitikėjimas savo komanda sukuria papildomas kliūtis sėkmingai plėtrai. Tai yra, pasitikėjimo trūkumas trukdo įžvelgti ir atskleisti komandos talentus ir suteikti jiems daugiau laisvės ir atsakomybių.

Tiesa, pašnekovė pabrėžia, kad nenoras įgalinti vidurinės grandies vadovų svarbesniems, neretai strateginiams darbams būdingas ne tik Lietuvai.

“Bet kuriuo atveju, vadovas negali vienas visko aprėpti ir, jei į pokyčių valdymą jis neįtraukia kitų, transformacija būna nesėkminga”, – sako  “Manpower” vadovė Lietuvai ir Latvijai.

Anot jos, nepasitikėjimas susijęs ir su ankstesne vadovų patirtimi – investavus į darbuotojų mokymą pastarieji paliko bendrovę ar net emigravo. Tačiau, pasak pašnekovės, dabar būtina išklausyti ir išgirsti darbuotojus, juoba darbo rinka yra jų pusėje ir spaudimas vadovams sparčiau taikytis prie darbuotojų reikalavimų tik auga.

“Lietuvos vadovų bendruomenėje yra vis daugiau teigiamų pokyčių ir vadovai aktyviai vysto savo sugebėjimus veikti greičiau, turi jau geresnius komandos sutelkimo įgūdžius ”, – konstatuoja B. Petikonis-Šabanienė.

Bet kuriuo atveju, skubant prisitaikyti prie naujausių tendencijų, svarbu nepamiršti stebėti dar naujesnių pokyčių ir būti pirmiems, kurie juos perima.


EN

Have you noticed the speed at which business, its’ environment and its’ rules have started to change? If you haven’t, you should hope that your competitors have not noticed it neither, and you still are able to adjust and take advantage of the new possibilities.

‘We used to have one project related to change per year, however, nowadays we handle 3-4 such projects at a time,’ Božena Petikonis-Šabanienė, country manager for Lithuania and Latvia at an international personnel solution company Manpower, highlights the company endeavours to keep up with technological and regulatory changes.

According to her, constant analysis of information, new processes and trends, which convert into concrete tasks essential to control the processes, help to not fall behind.

‘Nowadays, global leadership trends reach Lithuania rather quickly – within 12-18 months. Naturally, it has regional nuances related to distinct growth of the economy and uneven development of different business sectors,’ notes the consultant.

As per Petikonis-Šabanienė, international companies’ representative offices are the fastest to adapt, whereas, local businesses begin to change forced by the market.

Hence, what are the main trends created by business digitisation and what is the least executives should know?

A survey conducted by ‘ManpowerGroup” in 2017 on digitisation of business and how successful are executives to exhaust it, shows that if previously 80% of executives’ competencies required to complete a job successfully stay the same, so the remaining 20% are related to the new skills, which are imperative to this era.

Empowering talents of the team, courage to be a leader and ability to accelerate performance while ensuring sustainable business development are among the critical competencies.

‘Transformation of such competencies is in progress in Lithuania already. E.g.: our clients, the service centres, are installing solutions for automatisation and are reorganising the structure of their organisation in order to respond faster to change,’ tells Petikonis-Šabanienė.

As mentioned earlier, foreign trends confront the prevailing work style of Lithuanian executives.

Petikonis-Šabanienė notes that business owners in Lithuanian often complain that executives are lacking entrepreneurship skills, initiative to make change, courage to take risks, as well as move faster and further.

In turn, a lot of Lithuanian executives lack trust in their team, which creates additional barriers for successful development. That is when lack of trust impedes with noticing and unfolding abilities of the team members and giving them more freedom and responsibilities.

In fact, the consultant emphasises the reality that reluctance to enable mid tier executives for important and strategic tasks is not specific to Lithuania only.

‘In either case, an executive is not able to cover all areas and if she/he does not involve others into change management, transformation is bound to fail,’ country manager for Lithuania and Latvia at Manpower notes.

According to her, mistrust is related to previous experiences of the executives – when executives invested in employee training, the latter ones left the company or even emigrated. However, Petikonis-Šabanienė notes that it is imperative to listen to the employees and hear them out, especially when labour market is on their side and pressure for the executives to adapt to the employee requests is growing.

‘There are more and more positive changes within the community of Lithuanian executives where they are actively developing their skills to act faster and have better skills in pooling the team,’ states the consultant.

In either case, it is important to observe the upcoming trends and be the first ones to pick up on them while adapting to the latest trends.

Share