Kodėl svarbu pasirinkti tinkamą įmonės komunikacijos strategiją ir suprasti, kad tai nėra tik dar viena įmonės kaštų eilutė?/ Why it is important to choose the right company’s communication strategy and understand that it is not just a waste of money?

in Business, Communication
Blogas (2)

Ar jūsų verslo komunikacija rūpinasi „PR mergaitės ir berniukai“?

„Nereikia man tos garbės“ geras verslo naujienas skelbti žiniasklaidoje, o visa įmonės komunikacija pasirūpins „PR mergaitės“ – buvusios administratorės, į kurių mokymus investuoti tikrai nereikia.

Taip galima apibendrinti strateginės komunikacijos konsultantės Orijanos Mašalės patirtį su dalimi Lietuvos verslo vadovų, dar nesupratusių, kaip įmonės sėkmę paveikia tinkamas bendravimas su klientais, partneriais, visuomene ir, žinoma, darbuotojais.

Konsultantė džiaugiasi, kad padėtis gerėja ir vis daugiau vadovų suvokia, kad be geros komunikacijos bus žymiai sunkiau pasiekti verslo tikslus. Be to, imama vis geriau suprasti, kad sėkmingo bendravimo su pasauliu grąža nėra tik trumpuoju laikotarpiu padidėję pardavimai, bet ir reputacija, dividendus nešanti ilgu laikotarpiu.

Prie tokio teigiamo pokyčio prisidėjo ir su užsienio investicijomis atkeliavusi geroji vakariečių verslo patirtis. Be to, emigracija privertė vadovus permąstyti, kokią savo ir savo įmonių reputaciją jie kuria ir ar jis patrauklus darbuotojams.

„Taip pat daug Lietuvos verslo savininkų jau pakankamai užsidirbo, kad pradėtų rūpintis kitais svarbiais dalykais“, – apie visuomeninę veiklą ir jos įtaką reputacijai kalba O. Mašalė.

Tuo pačiu jos paklausėme, kas vadovams labiausiai trukdo įgyvendinti sėkmingą komunikacijos strategiją?

Pašnekovė visų pirma pabrėžia, kad dažna kliūtis ta, kad strategijos tiesiog nėra.

„Vadovai jau suprato, kad yra būtina turėti verslo strategiją, jei nori būti sėkmingas, tačiau komunikacijos ir rinkodaros strategijos kol kas yra retokas žanras versle“, – dėmesį atkreipia O. Mašalė.

Tačiau net ir pasitvirtinus strategiją, koją pakišti gali kitos klaidos. Anot konsultantės, viena pagrindinių kliūčių sėkmingai komunikacijai – menka specialistų kvalifikacija.

„Vadovai kartais nežino, kaip pasirinkti gerą specialistą – ar jis turi būti strategas, ar vadinamas lankstinukų gamintojas”, – dėsto pašnekovė.

Tuo pačiu vadovams patariama įsivertinti, ar jie patys nėra kliūtis įmonei tinkamai bendrauti ir kurti gerą reputaciją.

„Kai kurie vadovai jaučiasi žiną viską geriausiai ir net jei tariasi su stipriu specialistu, vis tiek mėgsta naudoti tokius argumentus kaip „šitas žodis man negražus“ arba „ši spalva man nepatinka“, – pasakoja O. Mašalė. Ji pabrėžia, kad tai tik trukdo efektyviam darbui, kelia konfliktus ir apsunkina galimybes priimti geriausius sprendimus.

Vadovams, norintiems susigaudyti, ko pirmiausia reikia imtis siekiant išnaudoti geros komunikacijos teikiamas galimybes, konsultantė pataria keletą dalykų.

„Pirmiausia reikia eiti mokytis. Tam yra ir bendrieji komunikacijos mokymai, ir specialios konsultacijos vadovams“, – sako pašnekovė ir papildo, kad tai padeda perimti komunikacijos specialistų žodyną ir juos geriau suprasti.

Taip pat naudos gali būti iš pokalbių su kolegomis vadovais, aiškinantis, kaip ir ką jie daro, kur klydo ir kaip sukosi iš keblių situacijų.

„Trečia – rinkoje ieškokite gerų pavyzdžių. Kas, ką ir kur kalba, kas su kokiais specialistais dirba, kiek investuoja“, – vardina O. Mašalė ir pabrėžia, kad svarbiausia, suvokti, kad komunikacija yra ilgalaikė investicija, o ne kaštų eilutė.

Ji siūlo nusiteikti ilgai trunkantiems eksperimentams, nes nėra vieno atsakymo, kokiu keliu yra geriausia eiti – kartais net ir didžiausią patirtį turintys komunikacijos profesionalai gali pasiūlyti skirtingas strategijas.

„Galima eiti saugiu korporatyviniu keliu – graži, klasikinė, neperkrauta komunikacija. Arba išsišokti, kaip padarė greito maisto restoranų tinklas „Keulė Rūkė“, ir jiems tai pasiteisino,” – dėsto pašnekovė.

Tuomet, kai reikia rinktis iš skirtingų pasiūlymų, O. Mašalė pataria pasigilinti, kas yra konsultanto klientai ir ar bendrovė nori būti tokia kaip jie. Taip pat naudinga paprašyti pasidalinti konsultanto sėkmės ir nesėkmės istorijomis, ko iš jų išmokta.

„Žinoma, rinkdamiesi nepamirškite ir rekomendacijų. Taip pat įsiklausykite, ką jums sako intuicija – ar bus malonu dirbti su šiuo konsultantu, ar norisi su juo bendrauti“, – vardina pašnekovė.

Bet kuriuo atveju, iš anksto tinkamai pasirūpinus komunikacija, vėliau nereikės stebėti kaip ištikus krizei „dega“ nepasiruošęs verslas.

Konsultantė siūlo mokytis iš tokių gerų pavyzdžių, kaip bendrovių „Tele2“ arba „Thermo Fisher Scientific“ komunikacija Lietuvoje, ir primena, kad 80% vadovo kasdienio darbo sudaro būtent komunikacija.


EN

Are ‘PR girls and boys’ taking care of your business communication?

No need of the ‘glory’ of announcing the good news of the business in the media, while ‘PR girls’ – former company receptionists, who do not require any additional training, will take care of company communications.

This sums up the experience of strategic communications consultant Orijana Mašalė, with some of the Lithuanian business executives, who have not yet come to understand what an important role proper communication with clients, partners, society, and employees, plays.

The consultant admits that the situation is improving where more and more executives realise that lack of good communication will make it more difficult to achieve good business results. Furthermore, it is becoming evident that the return of successful communication with the world is not only increases sales, but also strengthens reputation, which brings in dividends in a long run.

Foreign investments in Lithuania and encouraging business experience from the West has contributed to this positive change. Moreover, emigration has prompted executives to think over what kind of image they are creating and whether it is attractive to the employees.

‘Many of the Lithuanian business owners have already earned enough money in order to start taking care of other important matters,’ Mašalė brings out social activity and its impact on reputation.

On the same note, we asked her what the obstructions are, which hinder successful communication strategy?

The consultant highlights that the main obstacle is the absence of strategy.

‘Executives have come to understand that business strategy is essential in order to be successful, however, communication and marketing strategies are rarely in place,’ notes Mašalė.

Nevertheless, even when such a plan is confirmed, there are mistakes, which can set one back. According to the consultant, one of the main obstacles for successful communication is poor qualification of communication professionals.

‘Sometimes executives do not know how to choose a good communications professional and whether she/he should be a good strategist or just a leaflet maker,’ tells Mašalė.

At the same time executives are advised to evaluate whether they are not a hindrance themselves when communicating and creating a good image of the company.

‘Some executives feel like they know it all best and even when consulting a sophisticated specialist, they like to argue that ‘this word does not sound good’ or ‘I do not like this colour,’ notes the consultant. She highlights that it interferes with work, raises conflicts, and makes it more difficult to take best decisions.

Mašalė gives some advise for executives who want to understand what the first steps are in order to exhaust the potentials of good communication.

‘Firstly, one should study. There are communication courses and special consultations for executives,’ notes the consultant adding that this helps to adopt the vocabulary of communication specialists and makes it easier to understand them.

Talking to associate executives may be useful in order to figure out how and what they are doing, what mistakes they made and how they managed to come out of delicate situations.

‘Third thing would be finding good examples in the market. Who, what and where are talking, what specialists they are working with, how much they are investing,’ lists Mašalė highlighting that the most important thing is to understand that improving communication is a long term investment.

She suggests settling down on experiments, which will take a while as there is no one answer which route to take. Sometimes communication professionals with years of experience might suggest different strategies.

‘One may take a safe corporate path – nice, classical, not overloaded communication. Or another way is to emancipate, as a fast food chain ‘Keulė Rūkė’ did and it did answer the purpose,’ notes the consultant.

When the time to choose from different proposals comes, Mašalė suggests to go deep into it and research who the clients of the consultant are and whether the company wants to be as they are. It is always useful to ask the consultant to share their success and failures stories and what was learnt from them.

‘Naturally, do not forget recommendations when choosing. Also listen to your own intuition –  is it going to be a pleasant experience working with the particular consultant, do you like talking to her/him, etc.’ suggest Mašalė.

In either case, taking care of communication in advance prevents from seeing the business in flames when the crisis occurs.

The consultant suggests to learn from the good examples of such companies as ‘Tele2’ or ‘Thermo Fisher Scientific’ communication in Lithuania and reminds that 80% of the day to day tasks of the executive come down to communication.

 

Share