Kaip vadovui įkvėpti komandą užkariauti pasaulį/ How an executive should inspire the team to concur the world

in Executive Search
Blog_foto_780x520_GintarasIgnatavicius_01

Šiuolaikiniai vadovai vis geriau supranta, kad be įkvėptos komandos jie negalės pasiekti stulbinamų rezultatų. Jiems nereikia aiškinti, kad žymiai geriau dirbs tas, kuris pats dega darbu, yra įsitraukęs, iniciatyvus ir kūrybingas. Tačiau skaitytojų reakcijos į ankstesnius “Executive Grow” tekstus apie įkvėpimu tikrai nepasižyminčius vadovus rodo, kad nesugebančių uždegti savo komandos vadovų vis dar yra per daug.

Ta proga su Gintaru Ignatavičiumi, konsultacinės mokymų kompanijos “Mokymų akademija” vadovaujančiuoju partneriu, prisiminėme bazinius “įkvėpimo technikos” dalykus.

Pašnekovas išvardina tris pagrindines gaires, vadovui padėsiančias suburti ir išjudinti komandą:

  • Mokėkite įkvėpti save;
  • Parodykite augimo kryptį;
  • Padėkite jaustis dalimi kažko didesnio.

“Mokėjimas įkvėpti save yra atspirties taškas, norint įkvėpti ir kitus. Tyrimai rodo, kad pozityvūs, atvirumo aplinką kuriantys lyderiai automatiškai gauna 51% darbuotojų įsitraukimą”, – pabrėžia G.Ignatavičius.

Savo ruožtu kalbant apie krypties ir tikslų nurodymą, neužtenka juos tik įvardinti. Anot konsultanto, čia itin svarbu tai padaryti tinkamai, kad “širdys būtų užkariautos” ir darbuotojai visiškai įsitraukę.

“Čia pagelbėja, jei tikslus kuriate kartu su komanda, o ne nuleidžiate juos iš viršaus”, – siūlo pašnekovas.

Jis prisimena atvejį iš savo praktikos, kai pardavimų vadovas į metinį susirinkimą atsinešė dvi poras batų – naujus ir visiškai nutrintus.

“Noriu, kad jūsų batai būtų tokie pat nutrinti”, – tuometinius vadovo žodžius prisimena G. Ignatavičius. Pasak jo, toks vaizdingas paraginimas daugiau lankytis pas klientus tuomet teigiamai paveikė komandą.

Darbuotojai bus dar labiau motyvuoti, jei be pirmų dviejų punktų, vadovas sugebės padėti darbuotojams pasijusti dalimi kažko didesnio.

“Komanda turi žinoti ne tik, ką daro, bet ir kodėl. Kokia yra šio darbo prasmė, bendrovės vertybės, kodėl ji yra rinkoje. Pasaulį keičiančių ir komandą įkvepiančių idėjų yra ne tik Silicio slėnyje”, – “Mokymų akademijos” vadovas ragina pasidairyti didesnių tikslų.

Jis pateikia kitą lietuvišką pavyzdį, kuomet ambicingus plėtros planus nusistačiusios komandos įkvėpimas padidėjo ne pažadėjus visiems kelionę, o prisiminus, kad jų tikslas yra sukurti pasaulinę paslaugą.

Kad šios priemonės nėra tik tušti paistalai, rodo ir tyrimai. Anot G.Ignatavičiaus, sukūrus tinkamą mikroklimatą, pasirūpinus darbuotojų įsitraukimu, našumas išauga dešimtimis procentų.

Tačiau tokiems rezultatams sutrukdyti gali dažnos klaidos. Pavyzdžiui, nurodęs kryptį ir tikslus, vadovas atsitraukia, nevaldo pokyčio ir po tokios vienkartinės iniciatyvos nesirūpina tolesniu įkvėpimu.

Tuo pačiu reikia prisiminti, kad skirtingoms komandoms gali prireikti nevienodų įkvėpimo priemonių – prisiminkite kartų skirtumus.

“Galima paklausti pačios komandos, kas jai aktualu”, – turbūt efektyviausią būdą išsiaiškinti darbuotojų poreikius primena G.Ignatavičius ir ragina nuolat ieškoti įkvepiančių verslo plėtros metaforų bei skatinti komandą siekti pergalių.


EN

Modern executives are getting better at understanding that without an inspired team they are unlikely to achieve remarkable results. They do not need an explanation to realise that an employee who is passionate about her/his work, is involved, shows initiative and is creative will perform better. Nevertheless, readers’ reactions to our previous articles on spiritless executives show that there are still too many team leaders who are not able to motivate.

On this occasion we had a look at basic techniques of inspiration with Gintaras Ignatavičius, the managing partner at a consultancy ‘Mokymų Akademija’.

He lists three main guidelines, which should help an executive to bring together the team and set it into action:

  • be able to motivate yourself;
  • show direction for growth;
  • Help the team to feel as being part of something bigger.

‘An ability to inspire oneself is a starting point when trying to inspire others. Research shows that positive leaders who create an open environment get 51% employees’ involvement,’ highlights Ignatavičius.

In turn, when speaking about showing direction and goals, it is not sufficient just to name them. According to the consultant, it is essential to make this right so employees are 100% on board with it.

‘What comes in handy is establishing these goals together rather than dropping them down from higher up,’ suggests Ignatavičius.

He remembers a case from his practice when a sales executive brought two pairs of shoes – a new one and a completely worn down one – to an annual meeting.

‘I want your shoes to be as broken as these ones,’ were the words of an executive as Ignatavičius remembers them. According to him, such vivid incitement to visit clients more often made positive impact to the team at the time.

Employees will be even more motivated if besides the first two points an executive is able to help employees feel as being part of something bigger.

‘The team has to understand not only what they are doing but also why they are doing it. What the purpose of the job is, what the values of the company are, and why the company is in the market. Ideas which change the world and inspire the team exist not only in Silicon Valley,’ managing partner at the ‘Mokymų Akademija’ urges to search for greater goals.

He gives another Lithuanian example, where a team with ambitious development goals got motivated not by a promise of a trip, but by reminding them that their goal was to create a global service.

Research shows that these means are not out of thin air. According to Ignatavičius, the right microclimate, as well as ensuring employee involvement, can increase productivity significantly.

However, frequent mistakes can hinder such results. E.g.: An executive retreats once the direction and goals are set, does not manage the change, and after one-time initiative neglects inspiring the team further.

At the same time one has to remember that different teams may need different means for inspiration. Be reminded of the differences between generations.

‘One may ask the team what is relevant to them,’ Ignatavicius recalls probably the most effective way to figure out the needs of the team and encourages to continue searching for metaphors, which inspire business development and urges the team to achieve victories.

Share