Kaunas, Marijampolė ir kiti miestai stiprina vadovų medžioklę /Kaunas, Marijampolė and other cities strengthen hunting forces for executives

in Executive Search
sosas_04102016

Neseniai internete mirguliavo britų transliuotojo BBC pasakojimas apie amerikietį, kasdien į darbą ir atgal keliaujantį šešias valandas – automobiliu ir lėktuvu. Norint, Lietuvoje taip pat galima susidaryti panašų maršrutą. Galbūt jau net ir yra vadovas, kasdien zujantis tarp Vilniaus ir Klaipėdos, tačiau tikrai yra direktorių į darbą iš Kauno važinėjančių į sostinę ir dar toliau. Vykstama ir iš sostinės į Kauną, arba darbo savaitei iš Vilniaus keliaujama į Marijampolę, o savaitgaliui grįžtama namo. Galų gale dėl naujų pareigų persikeliama gyventi ir į kitą miestą.

Tokios kelionės jau nebestebina ir, panašu, jų daugės – profesionalių vadovų poreikis auga ne tik sostinėje.

Audrius Šošas, tarptautinės vadovų paieškos kompanijos “Amrop” vadovaujantis partneris, sako, kad prieš 5-7 metus Vilniui teko apie 80-90% paieškų. Dabar ši dalis sumažėjo iki 70%.

“20% dabar tenka Kaunui, o likęs dešimtadalis – kitiems miestams”, – pasakoja A.Šošas. Jis pabrėžia, kad dėl nedidelės imties šie skaičiai nebūtinai atspindi situaciją visoje Lietuvoje, tačiau išaugęs aktyvumas kituose regionuose yra akivaizdus.

“Pažangioms regionų įmonėms reikia profesionalių vadovų”, – konstatuoja pašnekovas. Jo žodžiais, Kaunas dabar yra aktyviausias vadovų medžiotojas, daugiau judėjimo yra Marijampolėje, poreikis jaučiamas ir Panevėžyje. Kaip tik šiuose miestuose veikiančioms gamybinėms įmonėms “Amrop” šiuo metu ieško aukščiausio lygio vadovų.

Anot vadovaujančiojo partnerio, būtent gamintojai yra aktyviausi vadovų medžiotojai regionuose. Dažniausiai ieškoma aukščiausio lygio ir gamybos bei pardavimo vadovų.

“Lietuva nebėra žemų algų šalis, todėl bendrovėms būtina didinti efektyvumą, o tam reikia kompetentingos vadovybės”, – išaugusį aktyvumą aiškina A.Šošas.

Tuo pačiu jis papildo, kad kandidatams į vadovus keliami tie patys reikalavimai ir Vilniuje, ir kituose miestuose. Taip pat nesiskiria ir atlyginimai. Be to, jie gali būti netgi didesni nei sostinėje.

“Tačiau ryžtis kasdienėms ilgoms kelionėms arba persikelti į kitą miestą vadovus skatina ne pinigai, o siūlomas darbo turinys. Pavyzdžiui, galimybė vadovauti sparčiai augančiai įmonei”, – sako pašnekovas.

Savo ruožtu tam tikrų miestų įmonėms gali tekti labiau pasistengti priviliojant vadovus.

Anot A. Šošo, pavyzdžiui, Kaunas gali rasti vadovų Vilniuje, kai tuo metu Marijampolė, Kėdainiai lengvai pasiekiami vadovams iš Kauno.

“Tačiau yra tokių miestų, kur vietinė vadovų rinka yra labai ribota, o kiti didieji miestai per toli. Pavyzdžiui, rasti profesionalą įmonėms Šiauliuose ar Telšiuose yra sunkiau. Ir nors Telšiams arčiausia Klaipėda, bet čia vadovų skaičius taip pat gana ribotas”, – sako “Amrop” vadovaujantysis partneris.

Todėl tokie labiau “izoliuoti” miestai turi savo vadovų rinkos ypatybes.

“Pavyzdžiui, jei kokios nors, mažesniame mieste veikiančios didelės įmonės vadovas bus atleistas, jis vargiai ras tokią pačią poziciją tame pačiame mieste. Ir tai skatina gerai dirbti. Savo ruožtu akcininkai, suprasdami, kad išėjus dabartiniam vadovui bus sunku rasti naują, pamainą auginasi bendrovės viduje”, – pasakoja A.Šošas.

Žinoma, net ir tokios įmonės gali tikėtis pritraukti profesionalų vadovą iš toliau esančių miestų.

“Tačiau reikia galvoti, kaip jį motyvuoti – kiekvienas atvejis labai individualus. Juk jei kalba eina apie vadovo persikėlimą gyventi į kitą miestą, reikia nepamiršti, kad jis galbūt turi ir šeimą”, – primena pašnekovas.

Bet kuriuo atveju, jis konstatuoja, kad dabar vadovai yra nusiteikę keliauti, tereikia juos sudominti.

EG_lenteles_01.cdr


EN

Recently, the internet was filled with a story by the British broadcaster BBC about the American, traveling six hours a day to and from work by car and plane. If desired, a similar route also can be formed in Lithuania. Perhaps there is an executive, shuttling daily between Vilnius and Klaipėda, but there are undoubtedly directors from Kaunas who travel to the capital and further for work. Some also travel from the capital to Kaunas or take a journey for all work week from Vilnius to Marijampolė, returning home for the weekend. Furthermore, due to new responsibilities, some move to live in another city.

Such trips are no longer a surprise and, it seems, the number will grow as the need for professional executives grows not only in the capital.

Audrius Šošas, managing partner of the international executive search company Amrop, says that about 5-7 years ago, Vilnius had c. 80-90% of searches. Now this part has fallen to 70%.

‘20% now falls to Kaunas, and the remaining one-tenth to other cities,’ says A. Šošas. He emphasises that due to a small sample, these figures do not necessarily reflect the situation throughout Lithuania, but the increased activity in other regions is obvious.

‘Advanced regional companies need professional executives,’ says A. Šošas. According to him, Kaunas is now the most active hunter of the executives, there is more stir in Marijampolė, inquiries are already taking place in Panevėžys. Amrop is currently looking for top executives for industrial production companies operating in these cities.

According to the managing partner, manufacturers are the most active executive hunters in the regions. Most often they are looking for managers of the highest level, production and sales managers.

‘Lithuania is no longer a low-wage country, therefore, companies must increase their efficiency, which requires competent management,’ A. Šošas explains an increased activity.

At the same time, he adds that the requirements for executive candidates are the same in Vilnius and other cities. There is no difference in salaries as well. Moreover, they can be even higher than in the capital.

‘However, the main motivator for making daily long journeys or for relocating to another city is not money, but the the job itself. For example, an opportunity to lead a fast-growing company,’ says the speaker.

In turn, businesses in certain cities may need to do more to attract executives.

According to A. Šošas, for example, Kaunas may find executives in Vilnius, while at the same time Marijampolė, Kėdainiai are easily accessible to executives from Kaunas.

‘But there are such cities, where the local market for executives is very limited, while other big cities are too far. For example, finding a professional for companies in Šiauliai or Telšiai is more difficult. And although Telšiai is the closest to Klaipėda, the number of executives here is also quite limited,’ says Amrop’s managing partner.

Therefore, such more “isolated” cities have their own specifics.

‘For example, if an executive of a large company operating in a small town is dismissed, he will hardly find the same position in the same city. And it encourages to work well. In turn, the shareholders, realising that it will be difficult to find a new shift for a leaving executive, grow future leaders inside the company,’ says A. Šošas.

Of course, even such companies can expect to bring in a professional executive from further-located cities.

‘However, one must think how to motivate him, and each case is very individual. After all, if the discussion goes around transferring an executive to live in another city, it must be borne in mind that he may have a family,’ reminds A. Šošas.

In any case, he states that now executives are determined to travel, they just have to be interested in the offer.

EG_lenteles_01.cdr

Share