Nepamirškite vieno svarbiausių karjeros klausimų /Do not forget one of the most important career questions

in Career development
vietrinas

Ar jau laikas keisti darbą? Svarbus klausimas, kurį vadovai dažnai pamiršta sau užduoti. Ir dažniausiai tai pamirštama tuomet, kai viskas sekasi. Tačiau būtent šis laikotarpis yra pats geriausias iš naujo įsivertinti, ar dabar tu sukuri didžiausią vertę vadovaujamam verslui ir sau.

Sakoma, kad yra trys atvejai, neskaitant atleidimo, kada reikia kuo greičiau susikrauti daiktus, net neturint naujų darbo pasiūlymų:

  • Kai realus darbas gerokai skiriasi nuo to, apie kurį tartasi;
  • Kai bendrovėje vyksta kažkas nelegalaus, neetiško;
  • Kai dabartinės pareigos kenkia tavo sveikatai ir asmeniniam gyvenimui.

Prie trečiojo punkto galima įrašyti ir rutina virtusį darbą, kuomet savanoriškai kankinamasi iš inercijos. Tada kartu su pasitenkimu krenta ir efektyvumas, sumenksta asmeninis augimas.

“Tokiu atveju gali atsitikti kaip tam animaciniam ančiukui, kuris bėga bėga, po kojomis baigiasi žemė, bet jis bėga toliau, kol galų gale tai pastebi, nustemba ir nukrenta į bedugnę”, – sako vadovų ugdymo ekspertas, asmeninis koučingo specialistas, mentorius ir patarėjas Aurimas Vietrinas.

Bet kuriuo atveju, prieš ryžtantis keisti darbą dar patariama pabandyti susitvarkyti dabartines pareigas. Pavyzdžiui, iš naujo įsivertinti, ką nori gauti iš šio darbo – nes prieš kelerius metus buvę poreikiai dabar gali būti ir nebeaktualūs. Taip pat galima bandyti perskirstyti pareigas – jei, tarkime, labiau patinka analizuoti, o ne pardavinėti, galbūt verta rasti būdą, kaip iš naujo padalinti darbus?  Kai kurie konsultantai pataria susirasti mėgiamą užsiėmimą už darbo ribų – sportas, kūryba ar kiti hobiai dažnai tampa išsigelbėjimu.

Jei šios priemonės neveikia – gali būti, kad jums padės tik naujas darbas.

Anot A. Vietrino, kad vadovui kažkas negerai darbe, pirmieji pajunta šeima, draugai. Netrukus tai vis labiau tampa matoma ir darbe, o tai prisideda prie štai tokių tyrimų rezultatų: JAV tik 15% apklaustų darbuotojų tvirtina, kad vadovai juos nuteikia optimistiškai dėl ateities, ir tik trečdalis jaučiasi stipriai įsitraukę į savo darbą.

“Daug vadovų tiesiog neranda laiko suprasti savo poreikiams, tempia nemėgstamo darbo naštą iki paskutinių jėgų, galvodami, kad yra nepakeičiami. Taip jie netrukus užkrečia savo negatyvumu ir darbuotojus, ir net šeimą”, – pasakoja A. Vietrinas.

Jis sako sulaukiantis ne vieno prašymo iš verslo savininkų, aukštesnių vadovų pagelbėti tokiems “užstrigusiems” profesionalams. Deja, patys vadovai rečiau susivokia ir kreipiasi pagalbos pas asmeninius koučingo specialistus, vadovų ugdytojus-mentorius, patarėjus, siekdami išsiaiškinti savo norus ir ateities perspektyvas.

Idealu, kai vadovas turi savo asmeninį mentorių,  kuris padeda planuoti karjerą, tačiau dažniausiai tuo reikia rūpintis pačiam. Anot vadovų ugdymo eksperto, tai padeda padaryti ir kasmetinis eksperimentas – atnaujinti savo CV ir pateikti vadovų paieškos ir atrankos įmonėms.

“Taip keliuose pokalbiuose dėl darbo apsilankęs vadovas grįžta aiškiau suprasdamas, kaip jis yra vertinamas rinkoje ir ar turi tikrai gerą darbą”, – pasakoja A. Vietrinas. Jis papildo, kad po pirmojo tokio pokalbio vadovai dažnai grįžta nustebę nesugebėjimu tinkamai save pristatyti.

Taip pat pagelbėti gali ir toks pratimas: “pasamdyti” save iš naujo. Tai yra – sąžiningai įvertinti save ir savo galimybes toliau dirbti dabartinėse pareigose.

Pašnekovas pabrėžia, kad geriausias metas tokiam pasitikrinimui – kuomet darbas sekasi, yra energijos naujiems iššūkiams. Ryžtis pokyčiams ir juos įgyvendinti kai jau nebėra jėgų ir niekas nedžiugina – bus žymiai sunkiau.

Jeigu pačiam atsakyti į klausimą “ar laikas keisti darbą?”, nepavyksta, pagelbėti gali individualios koučingo sesijos ir/arba atviras pokalbis su vadovų ugdymo ekspertu.

“Būna, kad jų metu vadovai priima lemtingus sprendimus. Vieni pakyla karjeros laiptais, kiti apsisprendžia išeiti ir atsigauna”, – patirtimi dalinasi A.Vietrinas.

Tuo pačiu jis ragina nesupainioti nuovargio su nepasitenkinimu darbu: “Sprendimus geriau priimti pailsėjus. Ir nereikia laukti atostogų pagal grafiką, jeigu pervargimas jau tampa sunkiai pakeliamas”.

Toks savęs ir karjeros įvertinimas vadovui gali stipriai pagelbėti, kol to dar nepadarė akcininkai ar valdyba ir viskas nesibaigė atleidimu.

A.Vietrino patirtis rodo, kad pastaraisiais metais daugėja vadovų, kurie ryžtasi pokyčiams ir kreipiasi pagalbos į profesionalius patarėjus.

“Ir tai tikrai yra pagirtina. Vadovus galima tik padrąsinti – juk dabar yra pokyčių ir galimybių laikai”, – primena vadovų ugdymo ekspertas.

Executive Grow: jei ir jūs jau susimąstote apie karjeros pokyčius, mes Jums suteiksime profesionalią konsultaciją bei padėsime, kad jūsų CV pasiektų mūsų patikimus partnerius, užsiimančius vadovų paieška ir atranka (žinoma, nebent jūs pageidausite kitaip). Mielai kreipkitės info@executivegrow.com!


EN

Is it time to change the job? An important question that executives often forget to ask themselves. And most often it is forgotten when things go right. However, it is precisely this period that is the best to re-evaluate, whether you are now creating the highest value for a business, which you lead, and yourself.

It is said that there are three cases in addition to dismissal, when you need to pack your things as quickly as possible, even without any new job offers:

  • When the job is different from what has been agreed;
  • When the company is doing something illegal, unethical;
  • When your current duties are damaging your health and your personal life.

At the third point, one can add work turned into routine, when voluntarily torturing oneself from inertia. Then efficiency decreases with satisfaction, personal growth slows.

“In this case, the same situation may happen as that of the animated duckling who was running until the land ended. He ran further until he finally realised it and fell into the abyss,” says Aurimas Vietrinas, executive education expert, personal coaching specialist, mentor and advisor.

In any case, before deciding to change the job, it is advised to try fixing the current situation. For example, re-assessing what you want to get from this job as the needs a few years ago may be irrelevant now. You can also try to redistribute responsibilities: if you like to analyse rather than sell, would you possibly find a way to re-split your work? Some consultants advise finding a passion outside work – sports, creative activities or other hobbies often become salvation.

If these activities do not help, it may be that only a new job will help you.

According to A. Vietrinas, if an executive has something wrong going on at work, friends and family feel first. Soon, the issues become more and more visible at work, contributing to the results of such research: in the US, only 15% of the interviewed staff claim that they feel inspired by managers about the future, and only a third feel strongly involved in their work.

“Many executives just do not find time to understand their needs, pulling the burden of an unpleasant work to the last, thinking that they are irreplaceable. This way they soon infect employees and even their family with their negativity,” claims A. Vietrinas.

He says he has received more than one request from business owners, senior executives to help such “jammed” professionals. Unfortunately, executives themselves are less likely to find themselves in this situation and seek help from consultants in finding out their desires and prospects.

Ideally, the executive has his own mentor who helps to plan a career; however, usually one needs to take care of himself. According to the executive education expert, this can be done through an annual experiment – updating your resume and submitting it to executive search&recruitment companies.

“After several job interviews the executive comes back with a clearer understanding how he is being valued in the market and if he has a really good job,” says A. Vietrinas. He adds that, after the first such interview, executives often come back surprised by their inability to present themselves properly.

The following exercise can help, also: “hiring” yourself again, i.e. honestly assessing yourself and your ability to continue working in your current position.

The consultant emphasises that the best time for such verification is when work is successful and when there is energy for new challenges. Driving and implementing change will be much harder when there is no strength and nothing delights.

If you fail in answering the question “Is it time to change my job?”, individual coaching sessions also can help.

“It happens that leaders make crucial decisions during these sessions. Some rise up in a career ladder, others decide to leave and recover,” shares his experience A. Vietrinas.

At the same time, he urges not to confuse fatigue with dissatisfaction at work: “It is better to make decisions after taking a rest. And there is no need to wait for a yearly vacation, if overwork becomes hard to lift.”

Such assessment of yourself and a career can be significantly helpful to the executive before the shareholders or the board do so or everything ends with dismissal.

Vietrinas’s experience shows that in recent years there has been an increase in the number of executives who are determined to change their career.

“It is commendable. Such executives can only be encouraged as now are the times of change and opportunity,” recalls the consultant.

Executive Grow: we will support you in moving your career forward. Just write us a request by email info@executivegrow.com!

Share