Iki 80% Lietuvos vadovų rizikuoja tapti “monstrais”/ Up to 80% of Lithuania’s executives are at stake of becoming ‘monsters’

in Leadership
vygandas_foto_780x520-1

Tokį vertinimą, remdamasis per 16 metų sukaupta konsultanto patirtimi, pateikia Vygantas Keras, konsultacijų bendrovės “DOOR Training and Consulting Baltic” ekspertas. Dabar atsitraukime nuo “šokiruojančios” antraštės ir ramiai išklausykime, kas tie “monstrai”, kaip jais tampama ir kaip nuo to apsisaugoti.

Tema išsirutuliojo su V. Keru kalbantis apie vadovų perdegimą.

Štai JAV kompanija “Johnson & Johnson” (J&J) savo vadovams sukūrė specialią programą, turinčią padėti atlaikyti milžiniškus krūvius. Su jais tvarkytis padeda gydytojai, treneriai, dietologai, vadovų konsultantai. Beje, tokią programą J&J jau pradėjo pardavinėti ir kitoms kompanijoms už 100 000 USD.

Savo ruožtu V. Keras pabrėžia, kad didžiausia grėsmė pervargti nėra susijusi su fiziniu darbo krūviu – tai lengvai išsprendžiama techninėmis priemonėmis, delegavimu ir t.t.

“Žymiai sunkesnė problema ir žymiai stipresnis perdegimas yra susijęs su emociniu spaudimu. Su juo susidoroti sunkiau mažai patirties turintiems vadovams – klientai spaudžia užsakymus atlikti laiku ir kokybiškai, akcininkai reikalauja rezultatų, komanda vadovui krauna savo problemas – skundus kitais kolegomis, menku atlyginimu ir t.t.”, – vardina konsultantas.

Būtent komandos kuriamas emocinis spaudimas yra bene sunkiausias – su šiais žmonėmis tenka dirbti kasdien. Laiku nesiėmus priemonių, tai gali virsti itin varginančia kasdienybe ir  pačiam vadovui, ir visai komandai. Verslo rezultatai irgi gali suprastėti.

Kovos klubas

Kad geriau atskleistų problemos esmę, pašnekovas pasitelkia ryškią filmo “Kovos klubas” (“Fight Club”) analogiją.

“Pagrindinis herojus dėl didelio darbinio krūvio nustoja miegoti naktimis. Jam pradeda “važiuoti stogas”. Veikėjas pradeda ieškoti išeities gyvendamas kitų problemomis – lankosi anoniminiuose alkoholikų, sunkių ligonių klubuose ir t.t. Tačiau to nepakanka. Palengvėjimas ateina pradėjus kautis pogrindiniuose kovos klubuose ir veikėjui pagaliau pavyksta ramiai išsimiegoti. Tačiau tokias kovų “dozes” tenka nuolat didinti”, – filmą reziumuoja V. Keras.

O dabar grįžkime prie vadovų.

Konsultanto teigimu, didelį emocinį spaudimą patiriantys vadovai, kaip ir minėto filmo herojus, pradeda ieškoti, kas kompensuotų šią problemą. Taip atsiranda įvairios priklausomybės, surandami hobiai, tampantys vos ne pagrindiniu gyvenimo tikslu ir pan.

Tačiau dalis vadovų nusiraminimą randa patys virsdami “monstrais” ir naudodamiesi valdžia užsiima emocine prievarta, baugina, kitus komandos narius.

“Savo galios matymas ir galimybė priversti kitą ką nors daryti suteikia palengvėjimo jausmą. Vadovas pradeda geriau miegoti. Nebekankina šeimos”, – sako pašnekovas.

Tačiau, jo žodžiais, kaip ir filme, darbą “kovos klubu” pavertusiam vadovui reikia vis didesnių “dozių”. Todėl komanda pradeda dar labiau kentėti, o akcininkai – svarstyti, kiek dar gali sau leisti samdyti tokį “kovotoją”.

“Jei tai yra puikus ekspertas, tačiau tuo pat metu ir “rakštis” visai komandai, atsiranda dilema, ką daryti? Atleidus tokį vadovą kylą grėsmė netekti klientų, pasilikus – gali pakrikti visa komanda”, – perspėja “DOOR Training and Consulting Baltic” konsultantas.

Jis sako per savo karjerą dar nesutikęs tokio “monstro-kovotojo”, kuriam būtų pavykę pasikeisti pačiam: “Priklausomybės yra sunkus dalykas. Todėl vadovai turi turėti savo patarėjus, mentorius, kad šie padėtų susivokti, kuriame etape jie yra ir ką jiems daryti”.

Prevencija

V.Kero žodžiais, bet kuriuo atveju, efektyviausia yra iš anksto imtis priemonių, kad emocinio spaudimo paveiktas vadovas nenuklystų “monstro” keliu.

“Tokia rizika yra 50-80% vadovų Lietuvoje. Ypatingai šie požymiai jaučiami sektoriuose su nedidele pridėtine verte, ten, kur toleruojama didelė darbuotojų kaita. Pavyzdžiui, mažmeninė prekyba, kai kurios vietinio kapitalo įmonės, dirbančios mažuose miestuose ir rajonuose”, – pasakoja konsultantas.

Jis pabrėžia, kad vadovai turi atsispirti pagundai pasirinkti lengviausią kelią ir tapti “monstrais-kovotojais”. Taip pat reikia suprasti, kad tikrasis vadovas turi pasirūpinti, jog turėtų kuo daugiau taip vadinamų natūralių pasekėjų.

“Tai yra, kiek komandos narių sutiktų sekti tokiu žmogumi, jei jis net neturėtų visų vadovo atributų? Jei tokių yra mažiau nei pusė – tai jau yra problema. Todėl sukurti darbo atmosferą, kurioje norisi dirbti, dabar yra būtina. Tai nebėra “gražus priedas”, kurio gali ir nebūti”, – konstatuoja V.Keras ir pabrėžia, kad tokia palanki aplinka žymiai sumažina ir spaudimą pačiam vadovui bei galimybes virsti “monstru”.

Konsultantas taip pat siūlo vadovams paklausti savęs, ką jie ateityje, po daugelio metų vadovavimo apie save pasakytų: ar jie buvo tie, kurie terorizavo, baugino savo komandą ir taip siekė trumpalaikių verslo tikslų, ar tie, kurie padėjo jos nariams sustiprėti, užaugti ir pasiekti tvarią verslo plėtrą?

Tiesa, pašnekovas pripažįsta, kad kartais tokie “monstrai-kovotojai” gali būti naudingi sudėtingais, kriziniais verslui etapais, kai reikia itin griežtos rankos. Taip pat jie gali realizuoti savo energiją eidami iš vienos organizacijos į kitą ir ten įvedinėdami “tvarką”. Tačiau, V.Kero teigimu, būtent tvarios lyderystės puoselėtojai, besiorientuojantys į ilgalaikius tikslus, lemia, kad sunkiu metu neprireikia kreiptis pagalbos į “kovotojus”.

Konsultantas taip pat atkreipia dėmesį, kad “piktieji vadovai” noriai giriasi savo darbo metodais ir skleidžia tokią kultūrą. Tačiau tuo nereikėtų itin žavėtis – pokyčiai rinkoje nėra palankūs tokiems vadovams. Visų pirma, darbo jėgos trūkumas lemia, kad darbuotojai gali lengviau rinktis darbo vietą ir palikti “monstrą” spręsti savo problemas pačiam. Be to, primena V. Keras, procesų automatizavimas, dirbtinio intelekto sprendimai lems, kad tokie “kovotojai” ras vis mažiau galimybių kur nukreipti savo energiją, o abstinencija gali būti ne itin maloni.

Tad, panašu, lengviausias kelias tvarkytis su perdegimu tampant “monstru” nėra pats efektyviausias.


EN

This an estimate that Vygantas Keras, an expert at a consultancy firm ‘DOOR Training and Consulting Baltic’ with 16 years of experience in the field, gives. Let’s step back from the initial ‘shocking’ headline and calmly hear out who those ‘monsters’ are, how one becomes a ‘monster’, and how to prevent oneself from them.

 The subject evolved when talking to Keras about executives burning out.

An American company Johnson & Johnson (J&J) has created a special programme, which should allow their executives to withstand monstrous loads. Doctors, physiologists, nutritionists, and executive coaches assist in dealing with these loads. Moreover, J&J has started selling this programme to other companies for 100.000 USD.

In turn, Keras notes, that the biggest threat posed by exhaustion is not related with physical work load, which can be easily solved with technical means, delegation, etc.

‘Much bigger problem and an even worse burnout is associated with emotional pressure. Executives with less experience find it more difficult to deal with it – clients are demanding timely and high quality deliveries, shareholders are pressing for results, the team is loading off their problems – complaints about other colleagues, low pay, etc.,’ lists the consultant.

The most difficult kind of pressure is by the team, as one has to deal with these people on a daily basis. If one does not take measures on time, it may become a very tiresome daily routine for the executive and her/his team. Business results may suffer as well.

Fight Club

In order to better illustrate the essence of the matter, Keras takes analogy of the film ‘Fight Club’.

‘Due to great workload the main character stops sleeping during nights. He starts going crazy and starts looking for a way out by diving into other people’s problems – he attends AA meetings, clubs of seriously ill, etc. However, that does not seem to be enough. The relief comes when he starts fighting at underground fight clubs and he finally gets a good nights’ sleep. Nevertheless, he has to increase the ‘doses’ of these fights,’ summarizes the film Keras.

Now, let’s get back to executives.

According to the consultant, executives experiencing great emotional pressure, the same as the character of the aforementioned film, start searching for something to compensate for this problem. That is where different kinds of addictions start and hobbies are discovered, which become nearly the main life goal.

However, some executives find peace by becoming ‘monsters’ themselves and by using power engage into emotional constraint by terrorizing other team members.

Seeing own power and a possibility to make another person do something gives a sense of relief. An executive starts getting a better night’s sleep and does not torture her/his family,’ Keras notes. Yet, according to him, just like in the film, when the office becomes a ‘fight club’, such an executive needs higher ‘doses’. Therefore, the team begins to suffer even more and shareholders start questioning for how long they are able to hire such a ‘fighter’.

‘If one is a great expert, yet at the same time she/he is a ‘splinter’ for the entire team, it raises a dilemma – what should be done? There’s a threat of losing clients if to fire such an executive, yet if she/he stays – the team might disperse,’ ‘DOOR Training and Consulting Baltic’ consultant warns.

He tells that during his career he has never met such a ‘monster-fighter’ who would have succeeded in changing on her/his own: ‘Addiction is a complicated matter. Therefore, it is essential for executives to have their advisors, mentors, who could help them understand at which stage they are and what they should do.’

 

Prevention

According to Keras, in either case, the most effective thing to do is to take measures in advance in order for an executive who is affected by emotional pressure not to take the ‘monster’ path.

‘Such a risk exists for 50-80% of executives in Lithuania. Such attributes are mostly felt in sectors with low added value, where high staff turnover is tolerated. E.g.: retail, some of the local capital companies operating in small towns and districts,’ shares the consultant.

He highlights, that executives need to resist the temptation of choosing the easiest way and become ‘monster-fighters’. One has to understand that a real executive has to make sure to have as many as possible so-called natural followers.

‘That is how many team members would agree to follow such a person even if she/he would not have all the attributes of an executive? The problem arises if less than a half would follow. Hence, it is essential to create such a working environment, where one wants to work. This is a must have, not nice to have thing,’ states Keras and notes that a favourable environment significantly lowers the pressure and chances of becoming a ‘monster’ for an executive herself/himself.

 The consultant suggests the executives asking themselves what would they be able to tell about themselves in the future: were they the ones who terrorised and intimidated their team by aiming for short-term results, or were they the ones who helped team members grow and achieve sustainable business development?

Keras admits that sometimes such ‘monsters-fighters’ may be useful in difficult and critical stages, when a particularly strict leadership is needed for the business. They are also able to put their energy in going from company to company introducing ‘order’. However, according to the consultant, sustainable leadership advocates focusing on long-term goals determine that at difficult times they do not need to call ‘fighters’ for help.

Keras pays attention to the fact that ‘angry executives’ pride in their working methods and spread such a culture. Nevertheless, one should not admire it – change in the market is not favourable for these executives. Firstly, shortage of labour force ascertains that employees are able to choose their work place and leave the ‘monster’ sorting problems herself/himself. Moreover, Keras reminds that process automation and Artificial Intelligence solutions will determine that such ‘fighters’ will find less and less opportunities where to aim their energy at, and abstinence may not be very pleasant.

Hence, it looks like the easiest way to deal with burnout by becoming a ‘monster’ is not the most effective one.

 

 

 

Share